OM LANDKORTETLandkort over anvendelse af MedCom standarder på psykiatri- og socialområdet

Landkort over psykiatri- og socialområdet

Landkortet over psykiatri- og socialområdet giver dig et overblik over anvendelse af MedCom standarder, herunder eksisterende og afsluttet initiativer, indenfor psykiatri- og socialområdet i Danmark. Landkortet giver overblikket på baggrund af de data, der aktuelt er indberettet.

Landkortet indeholder såvel initiativer som projekttiltag, initiativer under udbredelse, samt initiativer der er i drift.


Definition på visningstyper i landkort
Projekt

Et initiativ der afprøves med et veldefineret formål, start- og sluttidspunkt med afrapportering af erfaringer.

Udbredelse

Et initiativ med lokal/national beslutning om udbredelse/implementering med veldefineret målsætning og tidsramme, samt opfølgning på udbredelsesgraden i implementeringsfasen

I drift

Et initiativ, der er udbredt og anvendes i daglig drift.


Definitioner på standarder og områder omfattet af landkortet
Hvad er en MedCom standard, og hvilke MedCom standarder er omfattet af landkortet?

En MedCom standard er en definition af, hvilke sundhedsfaglige oplysninger, der skal sendes i den specifikke meddelelse mellem sundhedsvæsenets parter. Meddelelsen vil altid omhandle en borger/patient. Standarderne gør det muligt at kommunikere mellem it-systemer tværsektorielt.
MedCom har udarbejdet en lang række standarder, der anvendes mellem it-systemer i den tværsektorielle kommunikation på sundhedsområdet. I denne sammenhæng er fokus på de standarder, der kan anvendes på psykiatri- og socialområdet.

Vi har vurderet, at følgende MedCom standarder er relevante:
Hjemmepleje-sygehus standarder, korrespondancemeddelelsen, genoptræningsplanen, standard for henvisning og epikrise, samt LÆ-blanketter.

Hvad omfatter psykiatri- og socialområdet?

Med psykiatri- og socialområdet mener vi psykiatri-, handicap- og socialområdet i regioner og kommuner, såvel som på privatejede institutioner.